Team

Dr. Peter Carstens - Zahnarzt

Dr. Peter Carstens – Zahnarzt , QM

Alexandra Carstens - MFA /Teilzeit, Rezeption, Stuhlassistenz, Profylaxe, Hygienemanagement

Alexandra Carstens – MFA , Praxismanagerin, Stuhlassistenz, Aufbereitung Instrumente