Team

Dr. Peter Carstens - Zahnarzt

Dr. Peter Carstens – Zahnarzt , QM

Alexandra Carstens - MFA /Teilzeit, Rezeption, Stuhlassistenz, Profylaxe, Hygienemanagement

Alexandra Carstens – MFA /Teilzeit, Rezeption, Stuhlassistenz, Profylaxe, Hygienemanagement

Christiane Geike – ZFA, Stuhlassistenz, Instr.aufbereitung, Rtg